Tag Archive: ลงโทษ

เม.ย. 08

ปัญหาการทุจริตในราชการไทย

ปัญหาการทุจริตในราชการไทย  

มี.ค. 18

แนวทางการลงโทษทางวินัย : เมาสุรา

แนวทางการลงโทษทางวินัย : เมาสุรา

ก.พ. 09

แนวทางการลงโทษทางวินัย : กรณีชู้สาว

กรณีชู้สาว  

ธ.ค. 03

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานแทนกัน

แนวทางการลงโทษทางวินัย : ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานแทนกัน